CFL cargo Sverige - Safety policy

English version below

 

​​Trafiksäkerhetspolicy

CFL cargo trafiksäkerhetspolicy understryker att  trafiksäkerhetsarbetet för att skydda människors liv och hälsa är mycket högt prioriterat i vår verksamhet. Genom planerat arbete och  uppföljning av vår verksamhet, skall CFL cargo tillsammans med såväl infrastrukturförvaltare som andra aktörer på marknaden skapa en grund för ständig förbättring för att undvika alla sorters järnvägsolyckor.

Vi skall vid nya trafikupplägg och vid förändringar i verksamheten göra noggrann säkerhetsbedömning och efterföljande eventuella riskanalyser görs där det är befogat.

Vi skall analysera olyckor och incidenter och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att det upprepas. Genom noggrann uppföljning av verksamheten tar vi lärdom av händelser. Vid arbetsplatsträffar med vår egen och inhyrd personal skall trafiksäkerhet ha en stående punkt på agendan. Eftersom vi utövar trafik på av Banverket ägd infrastruktur som trafikeras och underhålls av andra aktörer skall vi söka samråd med dessa för att säkerställa att inga risker finns med det gemensamma utrymmet och att kommunikationsvägar och ansvarsförhållanden är klarlagda.

Inom CFL cargo organisation skall det finnas tydliga ansvars förhållanden och korta kommunikationsvägar för att säkerställa att risker snabbt kan rapporteras för att sedan elimineras. Personal som arbetar inom CFL cargo skall vara väl utbildad inom gällande trafiksäkerhetsföreskrifter och ha stor insikt i vikten av att följa dessa föreskrifter. All personal skall dessutom vara införstådd med denna trafiksäkerhetspolicy och känna till de trafiksäkerhetsmål som beslutats. Det skall vara en självklarhet att följa lagar och regler som gäller trafiksäkerheten.

 

​​Traffic safety policy

CFL cargos traffic safety policy emphasises that the transport safety efforts to protect people’s lives and health are a very high priority in our daily actions. Through planned work and the follow-up of our activities, we will, together with infrastructure administrators as well as other agents on the market, create a foundation for continuous safety improvement in order to avoid all types of railway accidents.

Before making any changes to our operations and traffic schedules, we will make a thorough safety assessment, including any necessary risk analyses. 

We will analyse accidents and incidents, and take appropriate corrective measures to prevent any recurrence. Through meticulous follow-up of our actions, we learn from experience. Traffic safety is always on the agenda at meetings with our own staff as well as with external partners. 

As we operate trains on the infrastructure owned by the Swedish Transport Administration but operated and maintained by other agents, we will seek agreement with these to ensure that there are no risks within the shared space, and that the lines of communication and the responsibilities are made clear. 

Within CFL cargos organisation, thoroughly defined responsibilities and short lines of communication must be in place to ensure that safety risks can be swiftly reported and subsequently eliminated. Staff working for CFL cargo Sverige AB should be well acquainted with the applicable traffic safety regulations and have a thorough understanding of the importance of following these regulations. The entire staff should also be familiar with this traffic safety policy and be aware of our safety goals. Adhering to the laws and regulations pertaining to traffic safety should follow naturally. 

News